Uttalande: Bevara skogen runt knuten

Senaste nytt 24 april 2017

Hej på er!

Det blev seger så här långt! Jag överlämnade de 103 namnunderskrifterna (från en bråkdel av Fagersta och av 106 tillfrågade) till Kommunalrådet med lokaltidningen närvarande som fotade och skrev artikel, och han antydde då att han var villig att återremittera skogsbruksplanen. – Vilket hela Kommunfullmäktige senare beslöt att göra!

Nu måste vi fortsätta kampen och att få många fler underskrifter för att visa att gammal tätortsnära skog inte ska avverkas. Vi har ju bara vunnit detta beslutet och nu måste planen vara frikostig med fortlevande gammal skog. Jag siktar på 1000 namn. Om vi når 700 får vi kanske vara glada. Mycket jobb, men det är det värt.

Så, tack så innerligt mycket för stödet!

MVH
Pia Boiardt
Ordförande Naturskyddsföreningen Fagersta


Skogen runt knuten (pdf för utskrift)

Uttalande vid Naturskyddsföreningen Västmanlands länsstämma 2017-04-22 i Fagersta.

Med anledning av ett aktuellt avverkningshot av en tätortsnära skog i Fagersta, antog stämman följande uttalande med krav på skydd av tätortsnära skog och att artinventering ska göras inför skogsbruksplaner.

Kontakt

Anna Malmström, ordförande Naturskyddsföreningen i Västmanland, tel 070-6217579

Pia Boiardt, ordförande Naturskyddsföreningen i Fagersta, tel 070-9172106


Bevara skogen runt knuten

Naturens betydelse för vår hälsa underskattas ofta. Från det spännande till det rogivande sköna stimulerar naturen våra sinnen, och den göder oss med näring och liv. Sambanden kan vara starkare än vad vi hittills trott.

Förutom funktionen som virkesförråd med stor ekonomisk omsättning erbjuder skogen livsrum för en stor del av Sveriges växt- och djurliv, och är en förutsättning för en rik och varierande natur med stor artrikedom. Människan är beroende av biologisk mångfald för sin överlevnad.

På en mer lokal nivå har en artrik skog stor betydelse för för-och grundskolans naturnära undervisning, liksom för jakt, bär- och svampplockning och rekreation och avkoppling. Merparten av svenskarnas besök i naturen sker i tätortsnära skogar för regelbunden fysisk aktivitet. Detta förbättrar folkhälsan som i sin tur har betydelse för samhällsekonomin.

Dessa insikter borde tjäna som utgångspunkt för varje planerare och kommunalpolitiker. Tyvärr hotas även den tätortsnära skogen då den ofta exploateras med hårdförda kalavverkningar för att få ut mesta möjliga mängd virke.

Istället borde de tätortsnära skogarna undantas från avverkning helt eller brukas med skonsammare metoder som tar hänsyn till både människa och miljö. Detta görs bäst med ett naturnära kalhyggesfritt skogsbruk.

De tätortsnära skogarna kan då generera både folkhälsa samt stimulans för tätortens invånare.  Dessa tätortsnära skogar som står kvar eller brukas utan kalhyggen blir då också gröna oaser som kan gynna biologisk mångfald och även göra stor nytta i klimatarbetet då stående äldre skog lagrar stora mängder kol i både träd och skogsmark medan kalhyggen och ungskogar släpper ut koldioxid från både skogsmark och de kortlivade produkter som görs av träden t ex i form av papper och biobränsle.

För att skydda biologisk mångfald bör en inventering av arter göras inför en skogsbruksplan.

Beslutsfattare har ansvaret för att hållbar utveckling blir verklighet. Låt de tätortsnära skogarna vara vår stads gröna rum som välkomnar våra invånare till den friska luften och samtidigt ge oss en hjälpande hand i arbetet med att stoppa utarmningen av biologisk mångfald och få bukt med klimatförändringarna.

Naturskyddsföreningen Västmanland


handledning-skydda-tatortsnara-skogar-del-1-fakta-om-tatortsnara-skog