Remissvar om kyrkans skog 30/3- 2023

Naturskyddsföreningen Västmanland har lämnat in ett remiss-svar om Svenska kyrkans dokument/plan ”Svenska kyrkans färdplan för klimatet etapp två”. Synpunkterna gäller punkt 8, förvaltning av skog och mark.
Vi vill att:

  • kyrkan aktivt ska verka för att skydda biologisk mångfald genom att skydda minst 30 procent av skogsinnehavet och tillämpa ett naturnära skogsbruk på resterande mark.
  • för klimatet är det viktigt att kyrkan genast återställer sina våtmarker.

Här kan du läsa ”Svenska kyrkans färdplan för klimatet etapp två”.

Svenska kyrkans färdplan_för klimatet_etapp-2

Här följer hela remiss-svaret från Naturskyddsföreningen Västmanland:

Svenska kyrkans färdplan för klimatet etapp två (Dnr KS 2022–6331)

Naturskyddsföreningen Västmanlands synpunkter gäller punkt 8, förvaltning av skog och mark.

Vi anser att

  • kyrkan aktivt ska verka för att skydda biologisk mångfald genom att skydda minst 30 procent av skogsinnehavet och tillämpa ett naturnära skogsbruk på resterande mark.
  • för klimatet är det viktigt att kyrkan genast återställer sina våtmarker.

Klimatets utveckling och hotet mot biologiska mångfalden är de två största hoten mot en hälsosam framtid för naturen och människan. Vi måste besinna oss beträffande det sätt som vi påverkar jorden och natursystemen.
Den internationella panelen för biologisk mångfald och ekosystemtjänster (IPBES) presenterade 2019 en global bedömning av statusen för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Antalet arter som hotas av utrotning ökar ständigt och inom en 10- årsperiod kan en miljon djur- och växtarter riskera att försvinna. Vid COP15 i Montreal 2022 om biologisk mångfald enades länderna om att skydda 30% av jordens natur till år 2030. Vi hoppas Svenska kyrkan blir en stark aktör i att göra verklighet av det löftet.

Vid klimatmötet i Glasgow i december 2022, kunde tyvärr inte världens ledare enas om kraftfulla åtgärder för att bromsa ökningen av den globala medeltemperaturen som nu beräknas bli 2,4 grader 2070–2100. Att återställa utdikade våtmarker är bland de enklaste åtgärderna för att minska klimatpåverkan.

Sammanfattat vill Naturskyddsföreningen att kyrkan skall skydda minst 30 procent av skogsinnehavet, tillämpa naturnära skogsbruk på resterande mark och genast återställa sina våtmarker.

Med vänliga hälsningar

Västerås 2023-03-30

Med vänlig hälsning
Bengt Jönsson
Ordf. Naturskyddsföreningen Västmanland

Remiss kyrkan skog NF Västmanland_BJ-2023-03-30