Välkommen till Kretskonferens den 18 november

Lördagen den 18 november kl 10-16 på Lovisagården, Slottsgatan 6, i Västerås. 

Kom gärna flera från varje krets! Alla är välkomna – inte bara kretsstyrelser.


Program

9:30 Fika finns framdukat.

10:00 Kretskonferens med information och inspiration.
Hur kan vi koppla vi våra aktiviteter till FN:s globala mål? Rapport från Förbundet Agenda 21:s förstudie ”Friluftsliv för alla”.

12:00 Lunch på stående fot i Vasaparken. Gunnar Rosén guidar oss bland den artrika trädsamlingen. Kläder efter väder!

13:00 ”Remiss-Workshop” om Naturskyddsföreningens nya verksamhetsriktlinjer (VRL). Salomon Abresparr, riksstyrelsen och Lisa Silver, projektledare verksamhetsstrategi på Naturskyddsföreningens rikskansli, håller i ett pass där vi inbjuds att tycka till om riksstyrelsens förslag till VRL. (Läs mer om VRL- processen på nästa sida).

16:00 Slut för dagen


Frågor och anmälan sker till Länsordförande Anna Malmström på e-post: anna.malmstrom@live.com eller tel: 070-621 75 79, före den 13 november.

 

Tyck till om förslaget till nya verksamhetsriktlinjer för Naturskyddsföreningen!

I början av november kommer riksstyrelsen att lägga fram ett förslag till nya verksamhetsriktlinjer (VRL) för 2019-2022. Förslaget går ut på remiss i folkrörelsen i samband med kretskonferenserna. Var med och tyck till om riksstyrelsens förslag på fokusområden för riksföreningens verksamhet, och gör din röst hörd under höstens remissrunda!

Naturskyddsföreningens verksamhetsriktlinjer anger den övergripande riktningen för riksföreningens arbete under perioden 2019-2022. Utifrån dem kommer riksstyrelsen årligen att besluta om verksamhetsplaner som styr rikskansliets arbete.

Riksstyrelsen har som uppdrag att stimulera och underlätta för länsförbund, kretsar och nätverk att engagera sig för föreningens mål. På det viset lägger riktlinjerna grunden för föreningens kraftsamling och engagemang. De ska vara en inspiration för de tusentals människor som arbetar ideellt med natur- och miljöfrågor, såväl som för de hundratals människor som är anställda av Naturskyddsföreningen.

Syftet med remissen är att styrelsens förslag till verksamhetsriktlinjer ska diskuteras och förankras ordentligt hos folkrörelsen, som arbetar lokalt och i rikstäckande nätverk, runt om i landet.

Processens gång:

På uppdrag av riksstyrelsen tar dess kansli fram ett förslag på Naturskyddsföreningens nya verksamhetsriktlinjer (VRL) för perioden 2019- 2022. De beslutas av stämman och styr riksföreningens arbete under en fyraårsperiod. De nuvarande riktlinjerna hittar du på Naturskyddsföreningens webbsida. Förslaget för 2019-2022 grundar sig i en omvärldsanalys som genomfördes under våren 2017 där folkrörelsen bjöds in att delta via webbenkäter och diskussioner under rikskonferensen i Skövde. Riksstyrelsen lägger ut sitt förslag på remiss i slutet av oktober och folkrörelsen bjuds in att lämna sina synpunkter under november och december.

Efter att remissrundan är avslutad kommer riksstyrelsen att ta in synpunkterna från föreningen inför att de ska lägga fram sin proposition om nya verksamhetsriktlinjer till riksstämman 2018.

Inbjudan Kretskonferens 18 nov (pdf för utskrift)