Remissvar: Synpunkter vid samråd enligt miljöbalken för Northvolt – anläggning för storskalig batteritillverkning

Remissvar NF Västmanland-Västerås Northvolt (pdf för utskrift)

Till:

Northvolt AB ”Samråd Västerås” Gamla Brogatan 26
111 20 Stockholm

Gemensamt svar från:

Naturskyddsföreningen i Västmanlands län samt Naturskyddsföreningen i Västerås

Västerås den 16 oktober 2017

Synpunkter vid samråd enligt miljöbalken för Northvolt – anläggning för storskalig batteritillverkning

Naturskyddsföreningens länsförbund i Västmanland och Naturskyddsföreningens krets i Västerås, inkommer härmed med synpunkter inför Northvolts tillståndsansökan enligt Miljöbalken, för anläggning av storskalig batteritillverkning i Västerås.

Inledningsvis vill vi som förening framhålla det positiva i satsningen på storskalig batteritillverkning. Detta är en nyckelfråga i omställningen till ett hållbart energisystem, baserat på förnybara energikällor. Med möjligheten att lagra energi, följer också stora möjligheter att utnyttja förnybara energikällor och kunna använda energin i en annan tid och på en annan plats.

Valet av Västerås som placeringsort är fördelaktigt ur ett antal aspekter:

– Tillgången till kompetens i närregionen. Närheten gör att personalen kommer kunna ha korta pendlingsavstånd till anläggningen. Kollektivt resande och pendling med cykel kommer att kunna vara möjligt.
– Tillgången till fossilfri el och ett tillförlitligt elnät.

– Anläggningen kan dra nytta av fjärrvärmen i Västerås och även bidra till fjärrvärmesystemet med eventuell spillvärme.
– Anläggningen är tänkt att lokaliseras i ett område som är utpekat för framtida verksamheter i översiktsplanen och som redan är påverkat av omkringliggande industrier. Ingen odlingsmark eller annan värdefull naturmark tas i anspråk.
– Möjlighet till säkra och klimatsmarta transporter i och med att anläggningen placeras i direkt närhet för trafikled anpassad för transport av farligt gods och närhet till järnvägsspår.

Allmänna synpunkter inför tillståndsansökan:

Utfallet för vilken miljöpåverkan och påverkan på natur- och kulturvärden, som anläggningen kommer att ha, ligger i vilka val som görs för placering av anläggningen inom lokaliseringsområdet samt rutiner och skyddsåtgärder. Att konsekvent välja ”bästa möjliga teknik” för reningsutrustning för processvatten och utsläpp till luft, är ett krav.

Naturskyddsföreningen menar att det beträffande natur och rekreation inte finns något större hinder för att uppföra anläggningen i det föreslagna lokaliseringsområdet. Området är redan utpekat för verksamheter i kommunens översiktsplan. Självklart måste ytterligare utredningar och inventeringar göras i detaljplanearbetet, för att möjlig hänsyn ska kunna tas till naturvärden och hotade arter. Det kan finnas möjligheter till val av lösningar och placeringar, som kan minska påverkan på arter och förbättra spridningsvägar, både vid anläggningsskedet och driftskedet.

Vi vill istället peka på vikten av att från anläggningen minimera risken för utsläpp till mark och vatten. Det handlar om hantering av processvatten, dagvatten, släckvatten, vatten från en internolycka i anläggningen, transportolyckor osv.

Några specifika kommentarer/synpunkter:

Kap 5 Transporter
I kapitel 5.4.5 anges att merparten av transporterna planeras att utföras med tåg. Väldigt lite finns beskrivet om dragning av spår och vilken placering som planeras. Hur stor är sannolikheten att spårdragningen verkligen kommer att genomföras?

Transport av farligt gods menar Naturskyddsföreningen ska ske på Lundaleden alt. Norrleden till Bergslagsvägen. Lundaleden till Tillbergaleden och Österleden, ska enbart användas för persontrafik. Vägval för godstransporter och transport av farligt gods, skall ske så långt från vattentäkten som möjligt.

Kap 7 Riksintressen, skyddade områden mm.
Närheten till vattenskyddsområdet innebär högt ställda miljökrav för verksamheten. Miljökonsekvensbeskrivningen behöver beskriva skyddsåtgärderna som planeras för att vattentäkten inte ska äventyras vid ordinär drift, lagring av tillverkningsmaterial, brand, olyckor, extrema situationer eller transporter.

Kap 10 Preliminär miljöpåverkan
Naturskyddsföreningen vill särskilt peka på vikten att vidta åtgärder under såväl anläggningsskedet, som under driftskedet för att minimera påverkan på vattenmiljön och vattentäkten.

Kap 10.2.3 Vattenmiljö
Naturskyddsföreningen kräver att anläggningen skall utformas så att miljöpåverkan av kylvatten och renat processvatten minimeras. Såväl aspekter som turbulens, temperatur och vattnets innehåll av föroreningar måste beaktas i det fortsatta arbetet och i arbetet med recipientbedömningen. Anläggningen måste utformas med dammar, tätskikt, uppsamlingsdiken och reningsanläggningar, som fungerar oavsett driftstörningar eller extremväder. Inga föroreningar ska kunna tränga ner i marken och nå skyddsområdet för vattentäkten.

I kapitel 10.2.3 står ”Vatten renas till en acceptabel kvalitet”. Vad är det? Naturskyddsföreningens krav är att utsläppen inte skall försvåra det allmänna kravet att uppnå god vattenkvalitet för Mälaren.

Kap 10.3 Utsläpp till luft
Under kap 10.3.3 saknas skrivningar om att det är ”bästa möjliga teknik” som kommer att tillämpas för rening av utsläpp till luft. Gäller såväl stoft som gas.

Med vänlig hälsning,

Naturskyddsföreningen i Västmanland Anna Malmström, (ordf.)
070 – 621 75 79 anna.malmstrom[@]live.com

Naturskyddsföreningen i Västerås Bengt Jönsson, (ordf.)
070 – 290 40 20 bengt.eb.jonsson[@]gmail.com