Fyra länsförbund vill ge hotad hackspett nya hem

Länsförbunden i Gävleborg, Uppsala, Västmanland och Dalarna har utrett hur man kan återskapa lämpliga revir för vitryggig hackspett vid och kring Färnebofjärden.  Fritt ur ett pressmeddelande som gick ut till berörda länsstyrelser, Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, Bergvik och Sveaskog den 9 januari 2017:

– Återskapa minst tjugofem lämpliga revir för vitryggig hackspett kring Färnebofjärden!

Denna uppmaning kommer från länsförbunden i Gävleborg, Uppsala, Västmanland och Dalarna. De gav Stig Holmstedt i uppdrag att utreda hur man kan återskapa lämpliga miljöer för vitryggig hackspett vid och kring Färnebofjärden. Stig Holmstedt är Naturskyddsföreningens företrädare när det gäller frågor om Färnebofjärdens nationalpark och närliggande områden. Stig tog emot utmärkelsen Silverfalken 2015.

Resultatet från utredningen visar att det finns lämpliga områden vid Färnebofjärdens nationalpark som uppfyller, eller med lämpliga åtgärder kan uppfylla, kriterierna för ett optimalt vitryggsrevir. En rapport med information om dessa områden och med förslag på restaureringsåtgärder har skickats till berörda länsstyrelser, Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, Bergvik och Sveaskog.

Projekt för hotad vitrygg

Den vitryggiga hackspetten är en av landets mest hotade fågelarter. Dess försvinnande beror i huvudsak på att det moderna skogsbruket under många år har minskat tillgången på döda lövträd i skogarna. Naturskyddsföreningen driver sedan många år ”Projekt Vitryggig hackspett” vars mål är att rädda vitryggen i Sverige. Inom projektet arbetar man med två fokusområden; att bevara och återskapa vitryggens livsmiljöer samt att förstärka den vilda populationen genom att sätta ut ungfåglar uppfödda i avel.

Färnebofjärden vid nedre Dalälven ett nyckelområde

Inom vitryggsprojektet vill man att det ska skapas flera stora sammanhängande lövskogsområden av rätt kvalitet. Nedre Dalälven är ett av de områden i landet där vitryggig hackspett planteras ut. Här finns goda möjligheter att skapa/återskapa ett kluster av lämpliga revir för arten. Det område som nu är Färnebofjärdens nationalpark med närmaste omgivningar hyste i mitten av 1970-talet minst tio par av arten.
Tyvärr har många av de gamla reviren försämrats på grund av att gran vuxit upp i omkringliggande lövskogar. Dessutom har grova strandnära aspar i stor skala fällts av bäver och återväxten har betats av älg.
Den genomförda rapporten vänder sig till en rad aktörer som skulle kunna skydda och/eller utveckla de redovisade områdena. Det gäller Naturvårdsverket, länsstyrelserna i Gävleborgs, Uppsala, Västmanlands och Dalarnas län, Skogsstyrelsen, Bergvik skog AB och Sveaskog AB.
– Det är idag, inte om tio eller femtio år, vi måste agera för att rädda den vitryggiga hackspetten! Och alla aktörer måste agera och prioritera det här arbetet, säger Naturskyddsföreningens länsförbund i Gävleborg, Uppsala, Västmanland och Dalarna. Räddar man den vitryggiga hackspettens livsmiljöer så räddar man dessutom även ett stort antal andra hotade och rödlistade arter som är beroende av samma livsmiljöer.

Kopierat från Naturkontakt (inloggning krävs):

13 januari, 2017

Text: Anna Krusic

Foto: Mikael Tydén

Rapport: Återskapa lämpliga revir för vitryggig hackspett kring Färnebofjärden (pdf för nedladdning 2,2MB)