Årsmöte på gång! Checklista januari, februari

Checklistor Årsmöte (pdf med checklistor och allt annat du behöver till årsmötet)

Januari

Se stadgar: § 9
Ordinarie årsmöte/kretsstämma hålls före mars månads utgång. Dag och plats för årsmöte ska meddelas medlemmarna senast 30 dagar i förväg och på sätt styrelsen finner lämpligt.

Styrelsens uppgifter:

 • Bestäm datum och lokal för årsmöte
 • Boka lokal
 •  Skicka ut en kallelse om årsmötet per e-post eller post från medlemsregistret, samt publicera på hemsidan (datum, klockslag och plats, samt sista dagen att skicka in motioner)
 • Kontakta medverkande för ev sidoaktiviteter
 • Förbered fika till mötet
 • Kassör: lämna över räkenskaperna samt protokoll till revisorer, se stadgar för tidpunkt, t.ex. i riks-stadgar §62 lokala stadgar § 15 Verksamhetsår och räkenskaper: ”före utgången av nästföljande januari månad”
 • Kontakta och boka in tiden med mötesfunktionärer – ordförande och sekreterare

Valberedningen: informera medlemmarna om sista dag för nominering av ledamöter till styrelse och revisor

Februari

Sammanställ årsmöteshandlingar

 • Dagordning (enligt stadgarna) * se bifogat exempel med förklaringar
 • Verksamhetsberättelse med styrelsens underskrifter
 • Balans- och resultaträkning med underskrift
 • Revisionsberättelse med revisorernas underskrifter
 • Förslag från styrelsen, inklusive eventuella förslag på stadgeändringar.
 • Motioner med styrelsens yttranden
 • Valberedningens förslag till styrelse
 • Verksamhetsplan för kommande år
 • Budget för kommande år

Skicka, lägg ut på hemsidan, eller dela ut årsmöteshandlingar till medlemmar