Riksstämman 2016 igång!

Så här välkomnas alla medlemmar:

Varmt välkomna till riksstämman!

Naturskyddsföreningen är större än någonsin. Tillsammans är vi 224 000 medlemmar spridda över hela Sverige. Det är fler än ett och ett halvt Norrköping, den vackra stad där vi i år samlas för att hålla riksstämma. Förutom att bjuda på föreningens viktigaste möte i en anrik konferensmiljö, erbjuder Norrköping utflykter i fantastiska skogar och en vacker skärgård.

I vår demokratiskt uppbyggda förening är riksstämman det högsta beslutande organet. Det är min fasta övertygelse att en blomstrande, inkluderande och stark föreningsdemokrati är helt avgörande för att Naturskyddsföreningen även fortsättningsvis ska växa och få ännu större genomslag för våra värderingar. Därför är det glädjande att det till denna stämma har kommit in rekordmånga motioner. Det vittnar inte bara om att vi är många aktiva medlemmar utan även om att vi är många aktiva medlemmar som vill utveckla och förbättra vår förening.

Under riksstämman ska vi stöta och blöta riksstyrelsens och motionärernas förslag till beslut om verksamhet och organisation. Jag och riksstyrelsen vill att det ska vara högt i tak, men också låga trösklar så att alla stämmodeltagare kan känna delaktighet och förstå processen. Dagen innan stämman, fredagen 17 juni, arrangeras en rad seminarier, nätverksträffar och utflykter. Då erbjuds det bland annat möjlighet till fördjupning i hur Naturskyddsföreningen fungerar som organisation och vad som händer under stämman.

Nytt för i år är att den traditionella stämmohandboken inte trycks upp. Av miljö- och kostnadsskäl sprids istället alla stämmohandlingar digitalt, vilket också medför att fler kan få tillgång till handlingarna. Alla ombud har emellertid vid anmälan möjlighet att meddela om de vill få propositioner, motioner och motionssvar skickade till sig i utskrivet format.

Sedan stämman i Örebro 2014 har mycket hänt i Naturskyddsföreningen. Tio regionala kanslier har bildats och alla länsförbund har därmed fått ett närmare och mer anpassat kanslistöd för sin verksam- het. Det är en bra start i ett utvecklingsarbete där målet är en ännu starkare folkrörelse med fler ideellt aktiva, starkare länsförbund och kretsar och ännu större inverkan på lokala, nationella och globala beslut. Jag är övertygad om att Naturskyddsföreningen har en avgörande roll att spela de kommande åren. Mycket står på spel när klimatavtalet från Paris ska implementeras och FN:s 17 hållbarhetsmål ska bli verklighet. Agenda 2030 rymmer alla föreningens frågor, från att hejda förlusten av biologisk mångfald till att verka för ett lyhört, inkluderande och deltagandebaserat beslutsfattande på alla nivåer.

Ett av riksstyrelsens viktigaste styrdokument är de verksamhetsriktlinjer (VRL) som stämman beslutar om vart fjärde år. Nästa stämma, år 2018, ska nya VRL klubbas. I flera av riksstyrelsens yttranden över årets motioner berättar vi om den process som vi redan har inlett för att tillsammans med kretsar, länsförbund, nätverk, regionala kanslier och alla engagerade medlemmar till nästa VRL utveckla föreningens mål, verksamhet och organisation. Diskussioner och beslut på årets stämma blir också en del av den processen.

Dagens och morgondagens utmaningar behöver en stark miljörörelse. Vi – folkrörelsen Naturskydds- föreningen – är oerhört viktiga. Vi möts på stämman för att i sann demokratisk anda diskutera och besluta om viktiga knäckfrågor för föreningen, Sverige och världen. Jag ser mycket fram emot det!

Varmt välkommen till stämman! Johanna Sandahl, Ordförande