Något att se fram emot: Fältdag den 14 maj 2016

Fältdag och möte med markägare vid de lövrika landvinningsskogarna runt Hjälmaren

Inbjudan 14 maj 2016 (pdf)


Vi besöker ett naturreservat samt brukade marker hos en liten och en stor markägare.

Inbjudna är ideella organisationer omkring Hjälmarens strand;
Sörmland, Västmanland och Örebro.

Vi ses vid Sickelsjö, lördagen den 14 maj kl. 09:00.
Medtag matsäck för hela dagen.

Välkomna!


På 1880-talet sänktes Hjälmaren i den mest omfattande sjösänkningen som har genomförts i Sverige

Sjösänkningen har i hög grad påverkat naturförhållandena. De näringsrika sediment som tidigare funnits på djupet bildar nu stränder. Den del av den nya marken som inte blev odlingsmark koloniserades snabbt av växter och lövdominerad skog.

Hjälmarens stränder är idag till övervägande del bevuxna med dessa sammanhängande strandlöv-naturskogar

Landvinningens  förutsättningarna gynnar naturligt lövrikedom. Speciellt med dessa strandnära lövskogar är omfattningen, den stora areal av dessa biotoper som finns runt hela Hjälmaren. För lavar och fåglar är dessa strandskogar mycket viktiga, och det är fantastiskt mycket blommor på marken på våren.

Hur kan det förvaltas?

De stora mängder skadad, döende och död ved som tidigare karaktäriserade dessa miljöer är på flera håll nu ersatt av friska täta lövbestånd med invandrande gran. Denna stabilisering av miljön är negativ för många arter. Därför är skötselinsatser i dessa strandskogsmiljöer viktigt för att återskapa och bibehålla strandlövskogar med mycket död ved.