Dags att skicka in årsmöteshandlingar!

Efter årsmötet är det åter dags att skicka in följande handlingar:

  • Årsmötesprotokoll,
  • Verksamhetsberättelse
  • Resultat- och balansräkning
  • Revisionsberättelse
  • En uppdaterad styrelseförteckning över samtliga förtroendevalda (inte bara nyinvalda) med uppgift över alla personers förtroendeuppdrag och personnummer eller medlemsnummer. Ännu hellre får ni meddela att ni själva uppdaterat de förtroendevalda i medlemsregistret här på Naturkontakt. Läs mer om detta i avsnittet om hur medlemsregistret funkar,
  • Stadgar (om de har ändrats av årsmötet).

Enligt stadgarna ska kretsarna skicka in sina handlingar före april månads utgång, och länsförbunden före den 15 juni. (Se stadgarna § 63 respektive § 45.)

När handlingarna har kommit in kan rikskansliet betala ut respektive krets och länsförbunds återbäring.