Ska vi elda för kråkorna?

Ska vi elda för Kråkorna?
Energirenovering av miljonprogrammet och våra övriga äldre hus.

ELDASveriges regering har satt visionen inga nettoutsläpp av växthusgaser år 2050, detta för att höjningen av jordens medeltemperatur skall begränsas till högst 2 grader C. Det är bara 35 år tills att vi skall ha ställt om produktion och konsumtion så att koldioxidutsläppen närmar sig 1 ton per person, från dagens 10 ton.

Sektorn bostäder och service står för närmare 40 % av energian­vändningen i Sverige. Riksdagen har satt som mål att denna skall minska med 20 % till 2020 och 50 % till 2050. Husen som byggts under miljonprogrammet, liksom övriga äldre hus från 60- och 70-talet är i stort behov av en ålders- och slitage renovering. I samband med detta är det också lämpligt att göra en långsiktigt hållbar energirenovering innefattande klimatskalet, d.v.s. fönster, väggar och tak liksom ventilations- och värmesystem. Byggnadens energibehov sänks då när det är som kallast vilket ger den största miljönyttan.

Med kortsiktiga företagsekonomiska kalkyler är det svårt att få lönsamhet för de mer omfattande energiåtgärderna. Dock är dessa åtgärder nödvändiga ur samhällssynpunkt för att vi skall nå klimatmålen. Det behövs troligen både statligt stöd och långsiktiga kalkylmodeller för att få drivkraft till att nå 50 % energieffektivisering i samband med normal åldersrenovering.

Program för kvällen (vissa ändringar/ tillägg kan ske)

18:00 Kenneth Österlund Förbundet Agenda 21och Bengt Jönsson Naturskyddsföreningen

Thomas Söderberg, biskop Västerås stift .
Klimatsmart och sparad energi. Hur vi tar ansvar för hela livet in i framtiden.

Hans Nilsson, energirådgivare.
”Energieffektivisering är inte svårt – bara komplicerat”.  Bättre styrmedel och bättre affärsmodeller behövs. Snegla t.ex. på England.

Hans Eek, arkitekt, Passivhuscentrum.
Energieffektivisering i verkligheten. Praktikfall.

Sven Ljung, utredare, Byggnads
Hur kan vi upprusta och energieffektivisera våra bostäder för att nå klimatmålen och skapa tusentals arbetstillfällen? Tyskland har en fungerande modell.

Johan Lindahl opinionsbildare/utredare Hyresgästföreningen.
En socialt hållbar övergång till ett klimatsmart boende.

19:55 Paus + fika

20:15 Frågor och debatt. Politiker, bostadsföretag, bostadsrättsföreningar, hyresgästföreningar, allmänheten.   a) Intervju med Anna Malmström, energirådgivare Västerås stad
b)Frågor till föredragshållarna och debatt.

20:55 Avslutning